Tavshedspligt

Psykologer har tavshedspligt i henhold til psykologlovens §21, jf. Straffelovens §152 og §§152 c-f.

Oplysnings- og underretningspligt

Hvis der er risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre har psykologer oplysningspligt med det formål at hjælpe til med at forebygge skade. Der kan f.eks. være tale om akut selvmordsrisiko eller mishandling af et barn.

Journalpligt

Det er lovpligtigt for autoriserede psykologer at føre og opbevare journal dvs. notere oplysninger vedrørende sociale og helbredsmæssige forhold, der har betydning for vurdering og behandling, jf. psykologloven §14.

Personoplysninger

Personoplysninger skal behandles i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f og skal opbevares sikkert og fortroligt.

Oplysningerne opbevares for at kunne gennemføre administrative funktioner forbundet hermed f.eks. ved afregningsformål. Oplysninger kan være afgivet af klienten eller modtaget fra dennes læge, sundhedsforsikring og lignende.

Videregivelse af oplysninger

Personfølsomme oplysninger videregives som udgangspunkt kun med klientens samtykke. Ved særlige tilfælde kan oplysninger videregives efter sundhedslovens kapitel 9 til andre sundhedspersoner f.eks. klientens egen læge.

Betalingsoplysninger udveksles med betalingsformidlere i den udstrækning, det er nødvendigt for at gennemføre betaling og revision.

Hvis et psykologforløb betales helt eller delvist af andre end klienten selv f.eks. et forsikringsselskab eller en kommune, vil det være nødvendigt at videregive oplysninger om antal konsultationer og datoer til betaleren.

Hvor længe opbevares oplysningerne?

Klientens journal slettes normalt 5 år efter seneste notering, men kan i visse tilfælde bliver opbevaret længere jf. bekendtgørelse nr 1090 af 28. juli 2016 og autoriserede sundhedpersoners patientjournaler.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt.

Cookies

Der indsamles cookies. Såfremt du ikke ønsker at disse indsamles, kan disse blokeres eller slettes fra din browser.

Persondataforordningen, GDPR

Psykolog John Valliant Lauritzen er ejer og udgiver af denne webside og dermed også dataansvarlig for dette.

Psykolog John Valliant Lauritzen er ansvarlig for at alt software, der anvendes i forbindelse psykologvirksomheden, lever op til GDPR.

Yderligere oplysninger

Du kan finde yderligere oplysninger hos Datatilsynet på  www.datatilsynet.dk.

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed, www.stps.dk.